Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de dagschool. De lessen van peuters, kleuters en groep 3 vinden onder schooltijd plaats. Deze leerlingen krijgen in overleg met de betreffende dagschool vrijstelling voor één dagdeel om de lessen Nederlands te volgen. Voor de hogere groepen vinden de lessen na de lessen op de dagschool plaats.   

De school richt zich daarom in alle groepen op  de Nederlandse taal, cultuur en tradities en houdt bij de planning rekening met wat er op de dagscholen wordt aangeboden om overlappingen in het onderwijsaanbod te vermijden. 

Het lesprogramma in alle groepen volgt de leerdoelen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en bij de lesvoorbereiding en leerlingevaluaties houden de leerkrachten rekening met de doelen van de NTC-Leerlijn van de stichting NOB. 

Voor een uitgebreid overzicht van de onderwijsinhoud, huiswerk en toetsbeleid verwijzen wij naar de Schoolgids. Lees ons Aannamebeleid voor meer informatie over het instromen.

Peuteronderwijs

De peutergroep is bedoeld voor kinderen vanaf 22 maanden tot 4 jaar. De wekelijkse les duurt 3 uur en is daarmee een aanvulling op andere peuteropvang. De nadruk ligt op het handhaven en verbeteren van de Nederlandse taalbeheersing. Daarnaast is het sociale contact met andere Nederlandstalige kinderen in het buitenland een groot voordeel van deelname. 

De activiteiten in de peutergroep bestaan uit voorlezen, zingen, (taal)spelletjes, binnen- en buitenspel.


Primair onderwijs (PO)

Kleuteronderwijs (groep 1 en 2)

De Nederlandse kleutergroepen in Budapest zijn toegankelijk voor kinderen vanaf 4 jaar, maar het is wel nodig dat de taalbeheersing voldoende is om de lessen te kunnen volgen. De wekelijkse les duurt 3 uur. 

Bij de kleuters ligt de nadruk op activiteiten die gericht zijn op de taalontwikkeling. Wij werken toe naar uitbreiding van de woordenschat, aanleren van begrippen en er is ook een focus op beginnende geletterdheid (lees- en schrijfontwikkeling). De volgende activiteiten worden aangeboden: voorlezen, vertellen, navertellen, rollenspel, zingen, gedichtjes leren en oefeningen voor de auditieve taalontwikkeling. Verder wordt aandacht besteed aan samenspelen, ontwikkelen van zelfstandigheid.


Groep 3 

Deze groep is toegankelijk voor leerlingen die in het dagonderwijs starten met het leesonderwijs en het Nederlands voldoende beheersen om de lessen te volgen. In onze groep 3 beginnen de leerlingen ook met lezen en schrijven. Wij leggen hier de basis voor de verdere schoolperiode. De focus ligt op het aanleren van de verschillende letters en klanken. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het vergroten van de woordenschat, begrijpend en technisch lezen.


Groep 4 t/m 8 

In deze groepen is het nodig dat de leerlingen het Nederlands voldoende beheersen om actief te kunnen deelnemen aan de lessen (zie het aannamebeleid).

Tijdens de lessen ligt de focus op taal en spelling. Daarnaast is er aandacht voor leesbevordering en mondelinge activiteiten zoals spreekbeurten, discussies voeren, debatteren. Ook is er ruimte voor cultuur en actualiteiten.  

De basis van het taal en spellingaanbod vormt de nieuwste versie van de taalmethode Taal Actief. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van net aanbod van Nieuwsbegrip en voor de cultuurlessen maken we gebruik van de canon van Nederland.


Voortgezet onderwijs

De school biedt onderwijs aan tot en met de 4e klas van het voortgezet onderwijs. Het einddoel is het behalen van het certificaat Nederlands als vreemde taal (CNaVT) op minimaal B2 niveau. 

In de eerste 3 jaar werken de leerlingen net als de leerlingen in het Po met methodes die ook in Nederland gangbaar zijn, zoals Talent. Er is aandacht voor de verdere ontwikkeling van de schriftelijke en mondelinge taalvaardigheden. De leerlingen schrijven en lezen verschillende soorten teksten. Ook in deze groepen is er aandacht voor presentaties, debatteren, leesbevordering en cultuur. 

In het laatste jaar (Vo4) ligt de focus vooral op de voorbereidingen op het examen dat in mei van dat schooljaar plaatsvindt. 


Volg ons op Facebook